Elektrik Sayaçları 2015'te Daha Çok Dönecek

2015 Yılı Programı’na göre, Türkiye’de gelecek yıl kişi başına elektrik tüketiminin 105 kilovatsaat artarak 3 bin 429 kilovatsaate çıkması öngörülüyor. Ülkedeki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4,3 artışla 268 milyar kilovatsaate ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl elektrik santralleri toplam kurulu gücünün yaklaşık yüzde 6,5 artarak 74 bin megavata çıkacağı tahmin ediliyor.
Elektrik sayaçları 2015'te daha çok dönecek

Türkiye’de gelecek yıl kişi başına elektrik tüketiminin 105 kilovatsaat artarak 3 bin 429 kilovatsaate çıkması öngörülüyor. Ülkedeki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4,3 artışla 268 milyar kilovatsaate ulaşması bekleniyor.
2015 Yılı Programı’na göre, Türkiye’de elektrik enerjisi tüketimi gelecek yıl da artmaya devam edecek. Bu yıl sonunda 3 bin 324 kilovatsaat olması beklenen kişi başına tüketim, gelecek yıl 105 kilovatsaat artacak. Yüzde 3,1’lik artış oranıyla kişi başı tüketim gelecek yıl 3 bin 429 kilovatsaate çıkacak.
Bu yıl sonunda 257 milyar kilovatsaat olması beklenen toplam elektrik tüketiminin de gelecek yıl 268 milyar kilovatsaate ulaşması bekleniyor. Toplam elektrik tüketimi gelecek yıl yaklaşık yüzde 4,2 artış gösterecek.
Elektrik santralleri toplam kurulu gücünün gelecek yıl yaklaşık yüzde 6,5 artarak 74 bin megavata çıkacağı tahmin ediliyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN VERGİ FARKLILIĞI 

Maliye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listede yer alan elektrikli ürünlerin, enerjiyi verimli kullanmalarına göre farklı oranlarda vergilendirilmesi için çalışma yapacak. Sanayide yüksek verimli motorlara geçiş sürecinin hızlandırılması için IE3 ve IE4 sınıfı motorların kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla vergi farklılığının oluşturulmasına yönelik çalışma yapılacak.
Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında başlatılan enerji verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesine ve endüstriyel işletmelerle enerji yoğunluğunu azaltmak üzere gönüllü anlaşmalar yapılmasına devam edilecek. Sektörel bazda enerji verimliliği potansiyelleri belirlenecek. Kamu binalarında enerji verimliliği etütlerinin yapılmasına devam edilecek. Enerji verimliliği alanında istatistik, ölçme-değerlendirme ve  izlemeye yönelik bir mekanizma oluşturulacak.
Jeotermal ısıtma yapılabilecek yerleşim yerlerinde belediyelerin bu husustaki yatırım çalışmaları desteklenecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI ARTACAK

Gelecek yıl doğalgaz yakıtlı santrallerin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 43,9 seviyesinde gerçekleşmesi, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 76 milyar kilovatsaate çıkması ve toplam elektrik üretimi içindeki payının yüzde 28,8′ yükseleceği tahmin ediliyor.
Elektrik üretim sektöründe 2010 yılında başlayan özelleştirmelerin 2015 yılı programı gerçekleştirilecek.
2015 yılında enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynakçeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması amaçlanıyor.
Tepe enerji talebinin karşılanmasına yönelik Pompaj Depolamalı HES çalışmalarına devam edilecek. 2015 yılı içerisinde işletmedeki RES’lerin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine bağlanması çalışmalarına devam edilecek. Su kaynakları dışındaki yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması için yatırım gerçekleşmelerine yönelik izleme ve değerlendirme yapılacak. Doğalgazda mevsimsel talep dalgalanmalarından kaynaklanan arz açıklarının karşılanması ve uzun vadeli doğal gaz ithalat anlaşması yapan firmaların yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacıyla sadece bu firmalara spot LNG ithalatı izni verilmesine imkan tanıyan yasal düzenleme çalışmaları tamamlanacak.
Mevcut doğalgaz depolama tesislerinin (Kuzey Marmara ve Değirmenköy-Çevre sahaları) toplam depolama kapasitesi 1,6 milyar metreküpten 4,3 milyar metreküpe, geri çekim kapasitesi ise 14 milyon metreküp/günden 75 milyon metreküp/güne çıkarılacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi’nin yapımına devam edilecek.
Kamu uhdesindeki HES’lerin özelleştirilmesi öncesinde havza master planları tamamlanacak. Rüzgar ve güneşten elektrik üretimine ilişkin işletmede olan tesislerden elde edilen veriler kapsamında, Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) ve Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) güncellenecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilecek organize sera bölgelerinin belirlenmesi ve ilan edilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak. Jeotermal kaynağın hangi amaçla kullanılacağı MTA tarafından belirlenecek, jeotermal kaynağa sahip belediyelerin ısıtmada öncelikli olarak jeotermal enerji kullanması yaygınlaştırılacak.
Nükleer faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik kanun tasarısı hazırlıkları gelecek yıl tamamlanacak. Nükleer alandaki faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için bağımsız, güçlü ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme sistemi oluşturulacak. Bu kapsamda TAEK görev ve yetkilerinin de yeniden düzenlenmesine yönelik kanun tasarısı hazırlanacak. Ayrıca radyoaktif atıkların depolanması, yönetimi ve tasfiyesine yönelik mevzuat hazırlanacak. Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye taraf olan ülkelerin yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla düzenleyici mevzuat oluşturulacak.
Kaynak: Radikal armada yazılım logo_küçük

Leave a Reply